Gegevens­bescherming 
delta rhine corridor

Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken tijdens uw bezoek aan onze website.

Wij hechten bijzonder veel belang aan de naleving van de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming, met name de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), die volledig van toepassing is vanaf 25.05.2018; hier ook: "AVG").

Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

Deze website wordt beheerd door Open Grid Europe GmbH, Essen (waarvoor hier ook: "Open Grid Europe", "OGE" of "wij"). 

OGE is als enige verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die verband houden met uw bezoek, tenzij hieronder anders vermeld.

U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

Open Grid Europe GmbH
Kallenbergstraße 5
45141 Essen (Duitsland)

Meer informatie over ons bedrijf vindt u ook in ons impressum.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via oge-datenschutz@oge.net.

Bezoek en interactie op de website

Verwerkte gegevens: Aan elk bezoek aan onze website is het verzamelen van bepaalde – overwegend technische – informatie verbonden, die echter door de jurisprudentie als persoonsgebonden kan worden aangemerkt. Deze omvatten IP-adres, apparaatidentificatie, browserfuncties, besturingssysteemgegevens, taalinstellingen, verwijzende URLs, duur van de bezoeken en bekeken pagina's. Als u ons contactformulier gebruikt, verzamelen wij de door u verstrekte gegevens en het tijdstip van overdracht. 

Verwerkingsdoeleinden: Gegevens die u via het contactformulier en andere formulieren verstrekt, gebruiken wij om uw aanvraag te verwerken en de daaruit voortvloeiende verbeteringen te initiëren. Bij het gebruik van andere informatie trekken wij in principe geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website correct beschikbaar te maken, te beschermen tegen cyberaanvallen, voor wetenschappelijk onderzoek en statistieken, en om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor wetshandhaving in het geval van een cyberaanval.

Rechtsgronden van de verwerking: Gedeeltelijke toestemming van betrokkenen; uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen; nakoming van een wettelijke verplichting van OGE; verwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van OGE en derden (zie art. 6 lid 1, onder a) tot en met f) AVG).

Verdere statistische evaluaties van verzamelde gegevens vinden alleen plaats nadat de referentie naar de persoon is verwijderd.

Rechtmatige belangen nagestreefd in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG: Geïnteresseerd in het exploiteren van een website; beveiligen van onze computersystemen tegen aanvallen en optimalisatie van de website; volgen van aanvallen op onze computersystemen.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens: De in deze paragraaf genoemde persoonsgegevens worden alleen bekendgemaakt aan dienstverleners voor de werking van onze website. Gegevens die via het contactformulier en andere formulieren worden verstrekt, worden doorgestuurd naar de instanties die nodig zijn om dergelijke vragen te beantwoorden. Als we in de toekomst besluiten om een serviceprovider te gebruiken om contact met u op te nemen, wordt de nodige informatie ook aan deze provider verstrekt. Met de dienstverleners zijn of worden voorafgaand aan de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomsten gesloten voor de verwerking van orders in overeenstemming met artikel 28 van de AVG. Het doorgeven van uw persoonsgegevens gebeurt in principe alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Uitgezonderd zijn de gevallen waarin OGE op grond van wettelijke bepalingen of bij uitvoerbaar bestuurlijk of gerechtelijk bevel verplicht werd tot doorgifte (art. 6 lid 1, onder c) AVG).

Geen doorgiften aan ontvangers in onveilige derde landen: OGE heeft niet de intentie om de in deze paragraaf genoemde persoonsgegevens door te geven aan ontvangers in niet-beveiligde derde landen (bijvoorbeeld op basis van standaardcontractbepalingen).

Bewaartermijn: De bovengenoemde persoonsgegevens worden in principe voor een periode van zeven dagen bewaard. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd. Uitgezonderd zijn gegevens die (i) nog steeds nodig zijn om een cyberaanval te onderzoeken of te volgen, of (ii) langer moeten worden opgeslagen volgens een wettelijke of statutaire bewaarplicht. Gegevens die u via het contactformulier en andere formulieren verstrekt, zijn wij van plan voor een periode van twee jaar te bewaren en daarna te verwijderen. 

Verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens: De bovengenoemde persoonsgegevens hoeven niet door u te worden verstrekt in overeenstemming met de wet of contractuele overeenkomsten. Beperkingen in de verwerking kunnen leiden tot functionele beperkingen van onze website.

Geen geautomatiseerde besluitvorming (profilering): De bovengenoemde persoonsgegevens worden niet gebruikt om geautomatiseerde beslissingen te nemen die rechtsgevolgen voor u hebben of u op vergelijkbare wijze wezenlijk beïnvloeden.

Google Services

Op onze website maken wij gebruik van diensten van Google. Exploitant is Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hier: "Google").

Bij het gebruik van Google-diensten kan het tot een overdracht, opslag en gebruik van de telkens verzamelde gegevens door Google en andere groepsmaatschappijen in de VS – in het bijzonder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hier ook: "Google") – komen. Dit houdt bijvoorbeeld het risico in dat uw gegevens worden blootgesteld aan verregaande toegangsmogelijkheden van veiligheidsautoriteiten.

Overdracht naar derde landen: Voor zover gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen gegevensbeschermingsniveau bestaat dat voldoet aan de Europese norm, hebben we met de dienstverlener standaardcontractbepalingen van de EU gesloten [https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-c2p/] om een adequaat niveau van gegevensbescherming tot stand te brengen. Het moederbedrijf van Google Ireland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en een toegang van de Amerikaanse autoriteiten tot de bij Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De Verenigde Staten worden momenteel beschouwd als een derde land vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. U hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt mogelijk geen recht op beroep tegen toegang van overheidsinstanties.

Google Analytics

Op dit moment is onze samenwerking met Google met betrekking tot de hieronder nader beschreven componenten "Google Analytics 4", Google Analytics Universal" en "Google Tag Manager" gebaseerd op de door Google ter beschikking gestelde overeenkomst voor orderverwerking volgens artikel 28 van de AVG (beschikbaar op: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/). Onder deze overeenkomst heeft Google het recht om onderaannemers in te schakelen. Een lijst van deze onderaannemers is te vinden op https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/.

Omvang van de verwerking: Google Analytics 4 en Universal gebruiken cookies waarmee een analyse van uw gebruik van onze websites mogelijk is. De door middel van cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Bij Google Analytics Universal en Google Analytics 4 is de pseudonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Vanwege de IP-pseudonimisering wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt volgens Google niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Tijdens uw websitebezoek wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van "gebeurtenissen". Gebeurtenissen kunnen zijn: Paginaweergaven, eerste bezoek en herhaald bezoek aan de website, start van de sessie, uw "klikpad" - interactie met de website, scrollen naar het einde van de pagina, klikken op externe links, interne zoekopdrachten, interactie met video's, bestandsdownloads, taalinstelling.

Het omvat ook: Uw geschatte locatie, uw IP-adres in verkorte vorm, technische informatie over uw browser en de apparaten die u gebruikt, uw internetprovider, de referrer-URL.

Doeleinden van de verwerking: In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen. De rapporten die door Google Analytics worden geleverd, worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes (conversiemeting) te analyseren.

De wettelijke basis voor de Google Analytics-componenten is ons gerechtvaardigde belang om de bezoekersstromen op onze website te analyseren en het bereik van onze website te meten (doeleinden in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG). Het gebruik van Google Analytics vindt bovendien plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 zin 1, onder a) AVG). Het geven van toestemming is vrijwillig. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in de cookie-instellingen. De rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking op basis van toestemming blijft hierdoor onaangetast.

Google Analytics plaatst statistische cookies op uw computer. Wat cookies zijn, leggen we hieronder nog eens in detail uit onder de kop "Cookies". Met het plaatsen van cookies wordt een analyse van het gebruik van onze website mogelijk gemaakt. Elke keer dat u een van de afzonderlijke pagina's van deze website oproept, wordt de internetbrowser op uw computer automatisch door de betreffende Google Analytics-component ertoe aangezet om gegevens met het oog op de online-analyse aan Google door te geven. 

Herroeping: U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen via de link-knop aan het begin van deze pagina op te roepen en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking blijft hierdoor onaangetast.

U kunt de opslag van cookies ook vanaf het begin voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser echter zo configureert dat alle cookies worden geweigerd, kunnen de functionaliteiten op deze en andere websites worden beperkt. U kunt ook de gegevens verzamelen die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u

a. uw toestemming voor het plaatsen van de cookie niet geeft of

b. hier de browser add-on voor het uitschakelen van Google Analytics downloadt en installeert.

Voor zover u het gebruik van Google Analytics 4 en Google Analytics Universal zoals beschreven verhindert, heeft dit geen invloed op de bruikbaarheid van onze website.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics 4 en Google Analytics Universal en over gegevensbescherming bij Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en op https://policies.google.com/?hl=nl.

Bewaartermijn: De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na twee maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, vindt automatisch eenmaal per maand plaats.

Google Tag Manager

We gebruiken ook de Google-service "Google Tag Manager".

Google Tag Manager stelt ons in staat om de analysetools (zoals Google Analytics 4 en Google Analytics Universal) te beheren via een uniforme applicatie. De Tag Manager beheert de tags die aan de betreffende analysetool zijn toegewezen. Tags zijn code-elementen die zijn ingebouwd in de broncode van onze website voor het gebruik van tracking- en analysetools zoals Google Analytics 4 en Google Analytics Universal. Met behulp van de Google Tag Manager kunnen wij de voor het gebruik van de tracking- en analysetools benodigde tags uniform beheren en daarmee reken- en programmeerwerk reduceren.

Indien en voor zover via de Google Tag Manager persoonsgegevens worden verwerkt, is deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënt beheer van de door ons gebruikte tags / analysetools (art. 6 lid 1 zin 1, onder f) AVG).

Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u op de volgende websites van Google: Gebruiksvoorwaarden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/ en veelgestelde vragen: https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee webpagina's en servers kunnen worden gekoppeld aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

We gebruiken cookies om de functionaliteit van onze website te waarborgen (artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG). Als cookies (van derden) worden gebruikt voor de analyse en evaluatie van gebruikersgedrag ("tracking"), is het gebruik ervan gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG).

De overdracht van persoonsgegevens uit de cookies aan ontvangers vindt niet plaats, tenzij in deze privacyverklaring iets anders wordt verklaard.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website in de cookie-instellingen op onze website en te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als u de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser uitschakelt, kunnen echter niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn. Dit laatste geldt alleen voor niet-essentiële, d.w.z. voor de correcte levering van de website noodzakelijke cookies. 

Een overdracht naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte is (met uitzondering van de cookies van Google Analytics – zoals hierboven beschreven) niet bedoeld.

Concreet gebruiken wij de volgende cookies voor de telkens genoemde doeleinden met de telkens genoemde vervaldata:

Cookie-naamDoelVervaldatum
Neos_SessionSessiecookie van de webserverSessie
cookieConsentAcceptedCookie voor het opslaan van toestemming voor cookies3 maanden
cookieConsentCookie voor het opslaan van de instellingen voor cookies3 maanden
ARRAffinityop het Windows Azure-cloudplatform 
Lastcompensatie
Sessie
_gaGoogleAnalytics Cookie om statistische gegevens te verzamelen hoe de bezoeker de website gebruikt2 jaar
_gidGoogleAnalytics Cookie onderscheidt geanonimiseerde gebruiker1 dag
_ga M8915HMTS9Gebruikt om de sessiestatus te behouden2 jaar
_gac_gb_ M8915HMTS9Bevat campagnegerelateerde informatie. Als Google Analytics- en Google Ads-accounts aan elkaar zijn gekoppeld, wordt deze cookie gelezen door conversietags van de Google Ads-website, tenzij u deze uitschakelt90 dagen

Een "sessie" eindigt wanneer u uw internetbrowser sluit.

Uw rechten

U hebt met name de volgende rechten, die OGE op uw verzoek graag vervult:

  • Informatie over uw persoonsgegevens;
  • Rectificatie van uw persoonsgegevens;
  • Het verwijderen of beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
  • De overdracht van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat aan u of – voor zover technisch mogelijk – aan een derde; of
  • Bezwaar tegen de verwerking, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op gerechtvaardigde belangen berust (art. 6 lid 1 zin 1, onder c) en f) AVG).

 

Recht van beroep: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Intrekking van toestemmingen: U hebt het recht om een verleende toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking wordt aangetast.

Geen verantwoordelijkheid voor links naar andere websites

Wij hebben geen invloed op de websites van andere aanbieders die onder andere domeinnamen worden aangeboden. Voor zover onze website naar dergelijke aanbiedingen van derden verwijst, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de omgang van de derde met uw persoonsgegevens. Informeer u bij de betreffende derde partij dienovereenkomstig.

OGE

Functionaris voor gegevensbescherming

Stand: 30-04-2023